fbpx

Categoriau:

Wedi’i guddio o dan Eglwys Stryd Llamas yng nghanol dinas Caerfyrddin fe welwch Cegin Hedyn, caffi sy’n cynnig prydau organig, blasus a ffres a

Darllen mwy

Bydd y bartneriaeth hon yn caniatáu i FareShare Cymru (FSC) gyflenwi i Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion. Gan helpu mwy o elusennau a

Darllen mwy

Ymunwch â ni yn y Mwldan yn Aberteifi ar yr 22ain o Dachwedd o 11yb tan 1yp i glywed am ehangiad FareShare Cymru i

Darllen mwy

Hwb cymunedol yng nghanol Llanelli yw Myrtle House. Symudodd yr Eglwys i’r adeilad 25 mlynedd yn ôl, ac yna agor Meithrinfa Gofal Dydd Myrtle

Darllen mwy

Mae Foodshare Llanilltud yn darparu cymorth bwyd i unigolion sy’n byw yn Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg, a allai fod yn cael trafferthion ariannol.

Darllen mwy

Hoffai FareShare ddiolch yn fawr i’n cyfeillion yng Ngrŵp OV am eu rhodd anhygoel o 10,000 o wyau Pasg. Rydyn ni’n gwybod eu bod

Darllen mwy

Mae Banc Organics yn gynllun bwyd sydd wedi’i gefnogi yn gymunedol. Dechreuodd y cynllun, sy’n tyfu cynnyrch organig yn Sir Gâr, yn ystod gaeaf

Darllen mwy

Yn 2017 fe greodd sylfaenwyr Tŷ Matthew (menter gan elusen The Hill Church) sefydliad yng nghanol Abertawe i ddarparu lletygarwch a gobaith i bobl

Darllen mwy

Hoffai FareShare Cymru ddiolch yn fawr iawn i’n partneriaid anhygoel yn Puffin Produce. Gan ddefnyddio’n cronfa Bwyd Dros Ben ag Amcan, llwyddon ni i’w

Darllen mwy

Mae Hufenfa De Arfon (SCC) wedi bod yn cefnogi FareShare Cymru ers Hydref 2021 gan ddarparu ffynhonnell ardderchog o brotein i’n grwpiau cymunedol ac

Darllen mwy

Mae Clwb Cinio Corneli yn lle sy’n codi calon; lle mae ffrindiau’n cwrdd i sgwrsio dros fwyd blasus wedi’i baratoi gan wirfoddolwyr sydd â

Darllen mwy

Elusen yw FAN Community Alliance, sy’n anelu at ddod â phobl ynghyd a chryfhau’r gymuned yng Nghastell Nedd, Port Talbot. Maen nhw’n defnyddio bwyd

Darllen mwy

Hoffai FareShare Cymru ddweud diolch enfawr wrth TC Consult am rodd hael iawn i’r elusen yn ddiweddar. Penderfynodd weithwyr y cwmni, sydd wedi’i leoli

Darllen mwy

Mae gwirfoddolwyr cymunedol y Sblot wedi bod yn taclo newyn a theimlo’n ynysig ers chwe blynedd. Mae’u Clwb Brecwast bob dydd Iau yn Hen

Darllen mwy

Mae rhodd cwmni Zorba Delicacies o dros ddwy dunnell a hanner o gawl oer a dipiau eleni wedi bod yn gymaint o gymorth i’r

Darllen mwy

Mae fferm fach wedi helpu pobl fregus i gadw’n iach gan roi eu microlysiau dros ben i FareShare Cymru. Fferm drefol fach yw Micro

Darllen mwy

Mae ymosodiadau seiber yn fygythiad sydd ar gynnydd i fusnesau ac elusennau, gyda 39% o fusnesau a 26% o elusennau yn adrodd bygythiad neu

Darllen mwy

Prif nod a gweledigaeth yr elusen Oasis Caerdydd yw cynorthwyo ffoaduriaid a cheiswyr lloches i integreiddio yn eu cymunedau lleol. Maen nhw’n darparu cefnogaeth

Darllen mwy

‘Rydyn ni mor falch ein bod wedi brwydro gwastraff bwyd a newyn ers 10 mlynedd! Wythnos ddiwethaf fe ddathlon ni ein pen-blwydd yn 10

Darllen mwy

Hoffwn ddweud diolch enwawr i Gyllid MotoNovo a Fruitful Office sydd wedi bod yn rhoi ffrwythau i FareShare Cymru ers Medi 2021. Mae cwmni

Darllen mwy

Yn FareShare Cymru, rydyn ni’n derbyn bwyd gan archfarchnadoedd cenedlaethol a chynhyrchwyr Cymreig. Mae’n partneriaid bwyd yn bwysig inni gan fod bwyd lleol yn

Darllen mwy

Mae Canolfan TAVS yng Nghaerdydd wedi bod yn cefnogi’r digartref a’r sawl sydd mewn sefyllfa fregus o ran llety ers 2001. Mae’r ganolfan yn

Darllen mwy

Yn ystod yr haf eleni, mae pobl ifanc Caerdydd wedi bod yn cyfrannu at yr ymgyrch i leddfu ansicrwydd bwyd wrth ddatblygu sgiliau gydol-oes.

Darllen mwy

Mae’n bleser gan FareShare Cymru gyhoeddi ein bod wedi derbyn grant gan Gronfa y Dreth Gwarediadau Tirlenwi fydd yn cael ei ddefnyddio gennym i

Darllen mwy

Golyga’n hymrwymiad Cyflog Byw y bydd pawb sy’n gweithio i FareShare Cymru yn derbyn cyflog fesul awr o £9.50 fel lleiafswm yn y DU.

Darllen mwy

Bu i Meurig ymuno gydag ein tîm gwirfoddoli yn FareShare Cymru oddeutu mis yn ôl ac mae o’n gwirfoddoli 1 dydd yr wythnos ar

Darllen mwy

Bu Sue yn gwirfoddoli ar ran FareShare ers Ionawr 2019. Bu iddi ymuno â’r tîm yn dilyn sgwrs gyda’i merch dros gyfnod y Nadolig

Darllen mwy

Yn ystod Wythnos y Gwirfoddolwyr, fe hoffem estyn diolch i ein gwirfoddolwyr am weithio’n ddiwyd yn ein warws gan rannu ychydig o straeon ein

Darllen mwy

Mae Women Connect First (WCF) yn elusen sy’n gweithio i rymuso Merched Croenddu ac o gefndir Ethnig Lleiafrifol yng Nghaerdydd a De-ddwyrain Cymru sy’n

Darllen mwy