Beth am ymuno gydag ein tîm anhygoel a’n cynorthwyo i drechu gwastraff bwyd a mynd ati i ddosbarthu bwyd dros ben o safon i elusennau a grwpiau cymunedol ledled Cymru..

Byddwn yn cyflwyno unrhyw gyfleoedd swyddi newydd ar y dudalen hon – darllenwch isod i weld sut gallwch chi fod hyn rhan o dîm y dyfodol!

Os hoffech chi drafod gwirfoddoli gyda ni, ewch i’n tudalen gwirfoddoli i wybod mwy. 

Swyddi gwag presennol

Cydlynydd Aelodau Bwyd Cymunedol

Amdanom ni

Mae FareShare Cymru yn cydweithio gydag elusennau a mudiadau cymunedol ledled De Cymru i geisio trechu tlodi bwyd gan fynd i’r afael â gwastraff bwyd. Rydym yn derbyn bwyd bwytadwy dros ben gan y diwydiant bwyd a diod (bwyd caiff ei wastraffu fel arall) a’i ail-ddosbarthu i fudiadau yn Ne Cymru sy’n bwydo pobl mewn angen. Felly i’r perwyl hwn, maen nhw’n newid problem amgylcheddol i fod yn ddatrysiad cymdeithasol. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, bu inni ail-ddosbarthu dros 1100t o fwyd sy’n weddill, gan ddarparu digon o fwyd i baratoi dros 2.8 miliwn o brydau

Mae hyn yn gyfnod pwysig a chyffrous dros ben i FareShare Cymru wrth inni fynd ati i ymgymryd â newidiadau a thwf a fydd yn gyfle inni ymledu ar draws De Cymru a thuag at y gorllewin. Byddwn yn recriwtio mwy o wirfoddolwyr ac aelodau bwyd cymunedol gan ymdrin â mwy o fwyd ac ehangu ein gweithle yng Nghaerdydd.

Crynodeb

Bydd y Rheolwr Prosiect Cynorthwyol yn helpu gyda thyfiant a datblygiad y mudiad yn ei chyfanrwydd a helpu’n enwedig i barhau i ofalu fod FareShare Cymru yn cydweithio gyda mwyfwy o Aelodau Bwyd Cymunedol (CFMs).

Swyddogaeth

Yn y swydd bydd disgwyl ichi recriwtio Aelodau Bwyd Cymunedol newydd gan ofalu ein bod yn cysylltu gyda mwy o fudiadau a helpu mwy o bobl. Hyn i gyd drwy barhau i ofalu caiff anghenion ein Haelodau Bwyd Cymunedol presennol eu bodloni. Byddwch yn datblygu perthnasau, partneriaethau a phrosiectau newydd ynghyd â chynorthwyo gyda datblygiad cyffredinol y mudiad.

Gallwch lawr lwytho’r swydd ddisgrifiad yma

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae mwy o wybodaeth am FareShare Cymru ar ein gwefan www.fareshare.cymru

Caiff y swydd ei hariannu gan y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa’r Loteri Fawr am gyfnod o 3 blynedd.

I ymgeisio

Anfonwch gopi o’ch CV a datganiad ategol at jobs@fareshare.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer ceisadau yw: 09.00am ar ddydd Gwener Hydref y 15fed 2021


Caiff y cyfweliadau eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau y 4ydd o Dachwedd 2021