Beth am ymuno gydag ein tîm anhygoel a’n cynorthwyo i drechu gwastraff bwyd a mynd ati i ddosbarthu bwyd dros ben o safon i elusennau a grwpiau cymunedol ledled Cymru..

Byddwn yn cyflwyno unrhyw gyfleoedd swyddi newydd ar y dudalen hon – darllenwch isod i weld sut gallwch chi fod hyn rhan o dîm y dyfodol!

Os hoffech chi drafod gwirfoddoli gyda ni, ewch i’n tudalen gwirfoddoli i wybod mwy.

Swyddi gwag presennol

  • Cydlynydd Marchnata a Chyfathrebu

Rydym yn chwilio am unigolyn egnïol, brwdfrydig sy’n angerddol dros dlodi bwyd a gwastraff bwyd yng Nghymru i gyflawni’r rôl Cydlynydd Marchnata a Chyfathrebu. Bydd y rôl hon yn hyrwyddo ein henw da a chryfhau ein brand ymysg y cyhoedd, y diwydiant bwyd, ein haelodau elusen, y cyfryngau a rhanddeiliaid eraill.  Mae’r rôl hon yn annatod i gryfhau gallu FareShare Cymru i hyrwyddo’u gwaith a’r materion sydd ynghlwm â gwastraff bwyd a thlodi bwyd   

Amdanom ni

 Mae FareShare Cymru yn elusen annibynnol ac yn rhan o rwydwaith cenedlaethol FareShare UK o elusennau sy’n ailddosbarthu bwyd dros ben.

 Rydym yn mynd i’r afael gyda thlodi bwyd drwy drechu gwastraff bwyd. Rydym yn caffael bwyd dros ben o safon – gan fanwerthwyr, cynhyrchwyr a chyflenwyr bwyd – gan ddenu gwirfoddolwyr i ailddosbarthu i elusennau lleol a grwpiau cymunedol sy’n darparu prydau i bobl fregus (unigolion sy’n ddigartref, yn ddi-waith, unigolion wedi’u hynysu’n gymdeithasol ac sy’n gwella o gaethiwed). Mae ein bwyd yn llinell gymorth hanfodol i blant a theuluoedd, pobl gydag incwm isel, pobl sydd wedi colli’u swyddi, pobl ddigartref, ffoaduriaid, goroeswyr trais yn y cartref, pobl hŷn a gweithwyr allweddol.

Mae hyn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan annatod o’r gwaith i gyflawni cam nesaf ein datblygiad. Mae’r swydd hon yn rôl newydd fel ymateb i dwf chwim yng ngwaith yr elusen eleni. At hyn, rydym yn rhagweld cyfleoedd newydd a chyffrous ar gyfer twf pellach yn y dyfodol. 

Sut i ymgeisio

Gellir lawrlwytho disgrifiad swydd yma 

Anfonwch gopi o'ch CV a'ch datganiad ategol yn cyfeirio at y pwyntiau yn y disgrifiad swydd at jobs@fareshare.cymru
 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12:00 8 Gorffennaf 2022

Gwybodaeth ychwanegol 

Mae mwy o wybodaeth am FareShare Cymru ar ein gwefan www.fareshare.cymru neu ar wefan FareShare UK www.fareshare.org.uk 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli,
edrychwch ar ein tudalen gwirfoddoli

Living Wage Employer

Y Cyflog Byw go iawn yw’r unig gyfradd cyflog yn y DU sy’n cael ei thalu’n wirfoddol gan dros 7,000 o fusnesau yn y DU sy’n credu bod eu staff yn haeddu cyflog sy’n diwallu anghenion bob dydd – fel y siop wythnosol, neu daith syndod i’r deintydd.

Partneriaethau Corfforaethol

Os ydych chi’n fusnes bach neu’n gorfforaeth sylweddol, mae sawl ffordd gallai eich cwmni chi gydweithio gyda ni, cefnogi FareShare Cymru ac effeithio’n uniongyrchol

Cyfrannu

Mae FareShare Cymru yn elusen fach ac annibynnol sy’n dibynnu’n llwyr ar gyfraniadau a grantiau i barhau gydag ein gwaith. Gallwn gyflawni llawer iawn

Swyddi Gwag

Beth am ymuno gydag ein tîm anhygoel a’n cynorthwyo i drechu gwastraff bwyd a mynd ati i ddosbarthu bwyd dros ben o safon i