fbpx

FareBoost Cymru

Mae FareBoost Cymru yn rhaglen datblygu personol a phroffesiynol cefnogol, hygyrch ac sy’n llawn ysbrydoliaeth yng Nghaerdydd. Mae ein menter yn helpu unigolion i ddysgu sgiliau warws ymarferol, hybu eu hunan-barch a chyflawni hyd eithaf eu gallu mewn gwaith, addysg a bywyd dydd i ddydd.

Pwy sy’n Elwa o FareChance Cymru?

Mae FareBoost Cymru yn cynorthwyo unrhyw un yn ardal Caerdydd sydd angen cymorth, gan gynnwys y rheiny sy’n ddi-waith, sy’n ceisio profiad gwaith, sy’n wynebu problemau iechyd corfforol neu feddyliol, sy’n ymdopi gydag anawsterau dysgu neu sydd â diffyg hunan-hyder.

Ymrwymiad a Thwf Di-oed

Bydd y rheiny sy’n cymryd rhan yn ymgysylltu, yn ennill sgiliau newydd ac yn gwneud ffrindiau ystyrlon yn gyflym. Ymhen wythnosau, byddan nhw wedi ymdrochi’n llwyr yng ngweithgareddau’r rhaglen, gan feithrin ymdeimlad o gymuned a datblygiad personol.

Proses FareBoost Cymru

Mae FareBoost Cymru yn rhaglen 12 wythnos gan FareShare Cymru, elusen sy’n canolbwyntio ar ddosbarthu bwyd gyda nod cymdeithasol ac amgylcheddol. Rydym yn achub bwyd o safon, sydd o fewn y dyddiad bwyta erbyn, fyddai’n cyrraedd safleoedd tirlenwi fel arall ac yn ei ddosbarthu i ysgolion lleol, elusennau a chanolfannau cymunedol.

Mae awyrgylch ein warws yng Nghaerdydd yn ddynamig ac yn groesawgar a gallai unigolion ddysgu, datblygu a ffynnu yno. Mae lle i hyd at 8 o unigolion ym mhob sesiwn rhaglen, gan sicrhau eu bod yn derbyn sylw personol a bod dynamig tîm cadarn.

Gallai’r rheiny sy’n cymryd rhan ennill cymwysterau achrededig megis:

  • Diogelwch Bwyd Lefel 2
  • Ymwybyddiaeth Alergeddau
  • Iechyd a Diogelwch Lefel 2
  • HACCP (Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol)
  • Trin a Thrafod Pwysau
  • Trwydded Wagen Fforch Godi

Diwrnod yn FareBoost Cymru

Sesiwn Briffio yn y Bore: Trosolwg o’r gweithgareddau dydd i ddydd.

Gweithgareddau Ymarferol yn y Warws: Trefnu a phacio rhoddion bwyd, rheoli’r cyflenwad, defnyddio wagenni codi paledi.

Tasgau’r Prynhawn: Cynorthwyo gyda danfoniadau, cwrdd â gwirfoddolwyr, ymwneud gyda mudiadau cymunedol, a dysgu am agweddau amrywiol gweithrediadau’r warws a’r gwasanaeth cymunedol.

Ymysg yr uchafbwyntiau mae gweithio yn y fan danfoniadau, sy’n cynnig hoe fach o dasgau arferol a chyfle i ymwneud gyda’r gymuned. Mae’r profiad hwn yn helpu’r rheiny sy’n cymryd rhan i ddeall effaith eu cyfraniadau, gan feithrin ymdeimlad o bwrpas a chyflawniad.

Pam ddylech chi Ddewis Dosbarthiad Warws?

Mae dosbarthiad Warws yn llwybr ardderchog ar gyfer twf personol a phroffesiynol, waeth pa sgiliau rydych yn meddu arnyn nhw. Mae’n cynnig y cyfleoedd canlynol:

  • Bod yn weithgar ac yn gymdeithasol mewn amgylchedd gwaith llawn prysurdeb.
  • Cydweithio gydag unigolion o’r un anian i gynnig gwasanaethau cymunedol hanfodol.
  • Ennill sgiliau amlbwrpas sy’n berthnasol i ddiwydiannau megis logisteg, trefnu digwyddiadau, marchnata, cyfathrebu, codi arian, ffotograffiaeth, gyrru danfoniadau, dadansoddi data a saernïaeth.
  • Does dim angen profiad blaenorol – dim ond parodrwydd i ymgymryd â’r gwaith a dysgu.

Ydych chi’n chwilio am brofiad gwaith gwerth chweil a chyfle i ddatblygu sgiliau newydd? Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi! Cwblhewch y ffurflen isod neu e-bostiwch ni ar Jessica@fareshare.cymru.

Join FareBoost Cymru

Please complete this form if you’d like to refer yourself or someone else to FareBoost Cymru, or if your organisation wants to collaborate with us.

Name(Required)
Email(Required)
The general area/postcode
Please let us know why you would like to refer yourself to FareChance Cymru.